Preguntes Freqüents

logo nimia assessors
  • DNI en vigor.
  • Núm. de la Seguretat Social, si has treballat abans.
  • Núm. de compte bancari per domiciliar l’alta en autònoms a la Seguretat Social.
  • Autorització signada per poder presentar nosaltres l’alta a la Seguretat Social.
  • Informació sobre l’activitat que desenvoluparàs per triar el codi d’Activitats Econòmiques.

A manera orientativa, una Societat Limitada amb un capital de 3.006 euros que tingui un Administrador Únic pot costar, incloses totes les despeses uns , 400 EUROS, sempre que sigui una societat a mida no constituïda amb els estatuts tipus en la nostra condició de PAE (Punt d’atenció a l’emprenedor), ja que en aquest cas el cost seria de zero euros i hauria de fer front només a les despeses notarials i del Registre Mercantil. És a dir, pel tràmit de constitució de la societat no cobraríem res, sempre que no calgui a l’emprenedor assessorament en altres matèries, ja que aquest assessorament si els ho pressupostaríem.

Cal tenir en compte que el capital social i l’òrgan d’administració són, entre d’altres, alguns dels factors que influeixen en els costos de constitució, perquè la minuta del notari es fixa també per la quantia.

En general, tractant-se d’empreses no considerades com a “gran empresa” les declaracions d’IRPF i IVA es presenten trimestralment. A més, amb caràcter anual es presenten els resums d’IRPF, IVA i l’impost sobre societats. Nosaltres ens ocupem de preparar les liquidacions, anticipar-li el resultat de les mateixes i si escau presentar-les a Hisenda.

Sí, no només és possible sinó que és el primer que cal fer per conèixer el cost que suposarà per a l’empresa i poder fins i tot valorar la possibilitat de realitzar determinades contractacions que gaudeixen de bonificacions.

Si el treballador “té la condició de mutualista”, es podria jubilar a partir dels 60 anys sempre que compleixi determinats requisits.

Si el treballador “no té la condició de mutualista”, i cessa com a autònom, es podria jubilar a una edat inferior en dos anys, com a màxim, a l’edat que reglamentàriament li seria aplicable, sempre que arribi a la resta dels requisits exigits.

En primer lloc, reconeixerà la pensió el règim en què l’interessat estigui en alta en el moment del fet causant o l’últim en què es va produir aquesta circumstància, sempre que reuneixi tots els requisits. En cas de no correspondre’n el dret, s’aplicarà la mateixa fórmula als règims anteriors.

Si en cap no s’acrediten els requisits necessaris, ha de resoldre el règim en què l’interessat acrediti un nombre més gran de cotitzacions, amb la totalització prèvia de totes les que acrediti l’interessat.

Si el treballador no acredita el requisit de ledat exigit en el règim en què acrediti el major nombre de cotitzacions, podrà reconèixer-se la pensió per aquest règim sempre que compleixi el requisit dedat en algun dels altres règims que shagin tingut en compte per a la totalització de períodes de cotització, a més de la resta de requisits exigibles per fer-ho (5 anys o 1/4 de les cotitzacions en el règim que permet la jubilació anticipada).

Sí, simplement cal presentar els butlletins de cotització i sol·licitar un ajornament ordinari. D’aquesta manera es compleix amb l’obligació de presentar en termini els butlletins de cotització, l’empresa no perd la condició d’estar al corrent de pagament i obté la possibilitat d’abonar l’import, amb els recàrrecs corresponents.

Sí, mitjançant la utilització de l’anomenat “SISTEMA XARXA”. La nostra empresa utilitza aquest sistema pràcticament des de la seva posada en marxa cosa que ens permet connectar-nos directament amb els ordinadors de la Seguretat Social i comunicar les altes, baixes, demanar certificats d’estar al corrent de pagament, etc. amb la màxima rapidesa i mitjançant una simple trucada de telèfon per part del client.